Beleidsplan/doelstelling Stichting Vrienden van Lichtpunt

Data en Beleidsplan 2017

Stichting Vrienden van Lichtpunt
Belangrijke gegevens:
* De officiële naam van de Stichting is "Vrienden van Lichtpunt'.
Opgericht bij notariële acte bij notaris Beks op 15 maart 2017.
RSIN nummer: 857384806.

Contactgegevens:
Postadres: Foarwei 111,
9298 JE Kollumerzwaag
Telefoon: 0511-444888.

Op 11 januari 2020 zijn de volgende bestuurders in functie:


R. Veenstra - voorzitter
E. de Jong - penningmeester
G. de Vries - secretaris
Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Verslag activiteiten 2018: Dit was min of meer het startjaar van de Stichting. Er was nog onvoldoende budget om activiteiten te plannen.

Inhoudsopgave
1. Doelstellingen van Stichting Vrienden van Lichtpunt
2. Wijze van werving van gelden
3. Beheer van het vermogen
4. Bestuur
5. Activiteiten bestuur
6. Besteding van het vermogen

1. Doelstellingen van 'Stichting Vrienden van Lichtpunt.'
Stichting Vrienden van Lichtpunt is gevestigd aan de Foarwei 111 (9298 JE) te Kollumerzwaag.

De doelstellingen van Stichting Vrienden van Lichtpunt zijn:


- Het beheren van kapitaal en goederen voor het ondersteunen van de Lichtpuntorganisatie. (Maatschappelijke Opvang en Lichtpuntloods)
- Het ondersteunen van projecten en activiteiten van de Lichtpuntorganisatie.
- Zich inzetten voor de in nood verkerende medemens.
- De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen nut.

2. Wijze van werving van gelden
'Stichting Vrienden van Lichtpunt' ontvangt haar inkomsten door middel van giften en donaties. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.
Ter stimulering kunnen er acceptgiroacties worden gehouden en kan er actief aan fondswerving gedaan worden

3. Beheer van het vermogen.
De penningmeester behartigt de financiële zaken van de stichting. Hij kan worden bijgestaan door een administrateur/boekhouder. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt.

4. Bestuur 'Stichting Vrienden van Lichtpunt' heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een
penningmeester.
- Voorzitter is de heer R. Veenstra te Damwâld.
- Penningmeester is de heer E. de Jong te Damwâld.
- secretaris is G. de Vries te Dokkum

5. Activiteiten bestuur:
Vergaderen
Het bestuur vergadert samen met andere delen van de Lichtpuntorganisatie, inzonderheid met de leden van het bestuur van de St. Lichtpuntloods.
Activiteiten worden steeds gepland in overleg met de coördinator van de Opvangorganisatie.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

6. Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Overzicht 2018:
Inkomsten Uitgaven
Giften via loods 75404,34 Bankkosten 100,29
Giften direct 5865,66 Terugboeking via J.S. 200,00
Rente 0,04
KvK 78,65
Totaal 81270,00 Totaal 378,98

Komend jaar zijn giften heel hard nodig nu er gestart gaat worden met de vervanging van de door brand verwoeste boerderij.
Giften via rekeningnummer: NL41 RABO 0333 3402  05